Fundusze Europejskie

Cele:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Zadanie:

 • Utrzymanie prowadzenia działalności
 • Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

Wydatki ogółem: 226 914.12 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 226 914.12 PLN

Nr Umowy: POIR.03.04.00-24-0063/20-00
Umowa o dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla The Software House, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

 

 Go To Brand 2020

The Software House Sp. z o.o. ( Ltd.) takes part in the Go To Brand 2020 project, sub-measure 3.3.3 “Support for SMEs in the promotion of product brands”, which is part of the Smart Growth Operational Programme 2014-2020, implemented by the European Development Fund. The participation in the project aims is to increase the competitiveness of The Software House Sp. z o.o. (Ltd.) through internationalisation of activities understood as strengthening the company’s position on selected foreign markets, developing existing relationships and establishing new business contacts. The individual economic missions planned as part of the project, participation in industry fairs and conferences, as well as financing of promotional materials and activities will enable us to:

 • increase brand recognition on prospective foreign markets, incl. Saudi Arabia, Great Britain, Germany, the Netherlands and Finland,
 • establish business relations and increase the number of signed contracts with international customers that will directly translate into increased export revenues.

Project value: PLN 403,900.00

Contribution of European Funds: PLN 225,780.00

Project duration: 12/03/2020 – 30/06/2022

 

The Software House Sp. z o.o. bierze udział w projekcie Go To Brand 2020, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych, stanowiącym częsć Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju. Celem naszego udziału w projekcie jest wzrost konkurencyjności firmy The Software House Sp. z o.o.poprzez internacjonalizację działalności rozumianą jako umocnienie pozycji firmy na wybranych rynkach zagranicznych, rozwinięcie istniejących relacji oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Zaplanowane w ramach projektu indywidualne misje gospodarcze, udział w targach i konferencjach oraz sfinansowanie materiałów i działań promocyjnych umożliwią nam:

 • zwiększenie rozpoznawalności marki na perspektywicznych rynkach zagranicznych, m.in. w Arabii Saudyjskiej, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i Finlandii
 • nawiązanie relacji biznesowych i zwiększenie liczby kontraktów zawieranych z zagranicznymi klientami, co przełoży się na wzrost przychodów z eksportu

Wartość projektu: 403 900,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 225 780,00 PLN

Czas trwania projektu: 12/03/2020 – 30/06/2022

wave

Experience improved software development

Estimate your project
For you?
Acceleration Sprints™

You CAN have time for refinement. Run a 1-2 week sprint to improve product metrics soon

How?

The Software House is promoting EU projects and driving innovation with the support of EU funds

What would you like to do?

  Your personal data will be processed in order to handle your question, and their administrator will be The Software House sp. z o.o. with its registered office in Gliwice. Other information regarding the processing of personal data, including information on your rights, can be found in our Privacy Policy.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  We regard the TSH team as co-founders in our business. The entire team from The Software House has invested an incredible amount of time to truly understand our business, our users and their needs.

  Eyass Shakrah

  Co-Founder of Pet Media Group

  Thanks

  Thank you for your inquiry!

  We'll be back to you shortly to discuss your needs in more detail.